Yttrande över Kompletterande bestämmelse till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen ingår förslag till lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering. Det ingår också förslag till ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173) och ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Vidare föreslås ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål och i lagen (2007:528) om Värdepappersmarknaden. Slutligen föreslås ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och ändring i lagen (2020:1157) om ändring i lagen (2007:528) om Värdepappersmarknaden.

I sak anges förslaget innebära bland annat följande. I lagen med kompletterande bestämmelser till EU-förordningen utses Finansinspektionen till behörig myndighet och det tas in bestämmelser om bl.a. Finansinspektionens utrednings- och tillsynsbefogenheter, ingripanden och sanktioner vid överträdelser av förordningen. Vidare införs bestämmelser om tystnadsplikt, skadestånd vid brister i investeringsfaktablad samt avgifter för att bekosta Finansinspektionens verksamhet enligt förordningen.

Utöver den nya lagen föreslås vissa ändringar i andra lagar. Det anges att lagen om värdepappersmarknaden ändras för att genomföra en ändring i direktivet om marknader för finansiella instrument. Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ändras så att bestämmelserna i den lagen gäller för leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster. Vidare ändras lagen om valutaväxling och annan finansiell verksamhet så att leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster undantas från krav på registrering som finansiella institut. Därutöver föreslås en ändring i kreditupplysningslagen för att möjliggöra utväxling av vissa uppgifter utan hinder av tystnadsplikt och en följdändring i lagen om internationell rättslig hjälp i brottmål. Den nya lagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 10 november 2021.