Yttrande över Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om paketleveranstjänster (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster.

I sak anges förslaget innebära att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter dels om kompletterande informationskrav för tillhandahållare av paketleveranstjänster, dels om ett avgiftsuttag för den som berörs av tillsynsverksamheten enligt EU-förordningen. Det föreslås också bestämmelser som anmälan, tillsyn och sanktioner samt överklagande.