Yttrande över Kompletterande bestämmelser till EU:s konfliktmineralförordning (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s konfliktmineralförordning och förslag till ändring i förordningen (2008:1233) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning.

I sak anges förslaget innebära följande. Den nya förordningen som kompletterar Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) 2017/821 av den 17 maj 2017 om fastställande av skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för unionsimportörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden. I denna förordning utpekas Sveriges geologiska undersökning som behörig myndighet enligt EU-förordningen och myndighetens uppgifter i dessa avseende beskrivs. Vidare föreslås en ändring i förordningen med instruktion för Sveriges geologiska undersökning. Ändringen innebär att myndigheten ska fullgöra de
uppgifter som myndigheten har enligt den nya förordningen. Den nya förordningen och förordningsändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.