Yttrande över Kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Promemorian innehåller förslag till lag med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning[1], förslag till ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument med flera.

Prospektförordningen upphäver prospektdirektivet. I förordningen förutsätts att medlemsstaterna ger den behöriga myndigheten nödvändiga tillsyns- och utredningsbefogenheter. Vidare förutsätter förordningen att nationella bestämmelser införs om bland annat sanktioner och system för rapportering av överträdelser av förordningen.

Det finns utrymme för att välja olika lösningar när det gäller prospektkrav för vissa erbjudanden av värdepapper till allmänheten. Det står medlemsstaterna fritt att fastställa ett tröskelvärde mellan en miljon euro och åtta miljoner euro med hänsyn till den nivå på det inhemska investerarskyddet som de finner lämplig. I förordningen höjs således tröskelvärdet fem miljoner euro till åtta miljoner euro. I promemorian föreslås att Sverige ska behålla det tröskelvärde som gäller idag, dvs. 2,5 miljoner euro.

Promemorian innehåller även bland annat förslag till följdändringar.

Ett prospekt ska innehålla den nödvändiga information som är väsentlig för att en investerare ska kunna göra en välgrundad bedömning av i huvudsak emittenten och värdepappren. Med värdepapper avses i prospektförordningen överlåtbara värdepapper med undantag för penningmarknadsinstrument som har en löptid på mindre än tolv månader.

[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad och om upphävande av direktiv 2003/71/EG.