Yttrande över Kompletterande förslag avseende kemikalieskatterna (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i förslaget till lag om skatt på viss elektronik och förslag till ändring i förslaget till lag om skatt på golvbeläggningsmaterial, väggbeklädnad och takbeklädnad av polymerer av vinylklorid.

I sak anges förslagen i promemorian innebära följande. Kemikalieskatteutredningen har föreslagit två nya punktskatter – en på viss elektronik och en på golvbeläggningsmaterial, väggbeklädnad och takbeklädnad av polymerer av vinylklorid. Utredningen föreslog att lagen om skatt på viss elektronik skulle kompletteras med en mätmetod. I promemorian föreslås i stället att det lagförslaget ska kompletteras med en lista och vissa ändringar som följer av detta förslag. Listan ska omfatta information om hur de vanligaste brom-, klor- och fosforföreningarna normalt tillsätts och ska tillsammans med uppgifter från tillverkaren om varans kemikalieinnehåll användas för att avgöra vilken rätt till avdrag som föreligger. I de fall en vara innehåller föreningar som inte finns på listan eller då den skattskyldige eller beskattningsmyndigheten anser att en förening har tillsatts på annat sätt än vad som framgår av listan har den skattskyldige möjlighet att inkomma med annan bevisning. Utöver de ändringar som gäller listan föreslås ändringar i hur yrkesmässig verksamhet ska definieras i de båda lagförslag som utredningen lämnat.

Regelrådet yttrade sig över Kemikalieskatteutredningens betänkande vid sitt sammanträde den 12 maj 2015 (RR 2015-000140).

 

Taggar:

kemikalieskatt