Yttrande över Kompletteringar till bestämmelserna om tilläggsskatt för företag i stora koncerner

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Sammantaget finner Regelrådet att förslagsställaren har beskrivit en mängd regler som påverkar hur, när och på vilket sätt tilläggsskatter skall erläggas av större företag och koncerner samt på vilket sätt de skall redovisas. Av förslaget framgår också övergångsregler för när företag kan få undantag från att inkomma med tilläggsskatterapport:.

Regelrådet förstår av förslaget att utländska skatteregler och svenska samspelar i detta fall och att utfallet av förslaget därför är svårt att bedöma då det till stor del beror av tillämpning av utländska skatteregler som leder till om svenska regler skall tillämpas eller ej. Regelrådet förstår också att förslaget har sin utgångspunkt i ett EU-direktiv, det så kallade minimidirektivet, och att förslaget i sin helhet därmed utgår ifrån och behöver utformas i enlighet med direktivet och dess administrativa krav på nationell nivå, varför förslagsställarens möjligheter att ange alternativa lösningar och effekter om ingen reglering kommer till stånd inte är möjliga att utveckla vidare.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen  uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag