Yttrande över Konsumentverkets förslag till föreskrifter om information om enhetspriser för alternativa drivmedel (KOVFS 2021:XX)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Föreskriftsförslaget innehåller bestämmelser om skyldigheten att vid tankstationer lämna information till konsumenter om enhetspriser för alternativa drivmedel. Informationsskyldigheten avser bemannade tankstationer till vilka konsumenter har allmän tillgång och som tillhandahåller minst tre drivmedelstyper, varav minst ett utgör ett alternativt drivmedel enligt definitionen i artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen.

Det föreslås att på bemannade tankstationer ska en jämförelse mellan enhetspriser för alternativa drivmedel visas i informationssyfte. De drivmedel som ska ingå är diesel, bensin, el, fordonsgas (naturgas/biogas), E85 och HVO100. Följande text ska framgå av informationen: ”Tabellen visar en nationell jämförelse mellan olika drivmedels genomsnittliga enhetspriser. Priset du tankar för idag kan därför vara ett annat. Läs mer på Bilsvar.se.” Om jämförelsen lämnas i tryckt format ska den ha minst formatet 210 × 297 mm (A4-format). Om informationen istället lämnas på en digital bildskärm ska storleken på informationen på bildskärmen minst motsvara 210 x 297 mm (A4-format).

Informationen ska placeras i närheten av pumpanordningarna, i anslutning till tankstationens butiksentré eller i tankstationens butik. Informationen ska vara framträdande och får inte vara vilseledande eller förvirrande för konsumenterna. Enhetspriserna i jämförelsen ska uppdateras varje kalenderkvartal. Referensfordonen i jämförelsen ska uppdateras varje kalenderår.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2021.