Yttrande över Konsumentverkets förslag till föreskrifter om kriterier för EG:s miljömärkning av skodon

De föreslagna föreskrifterna är en följd av kommissionens beslut (2009/568/EG) om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke, den s.k. EU-blomman, för skodon. Konsumentverket får enligt 2 § förordningen (1994:1169) om europeisk miljömärkning meddela föreskrifter om dessa kriterier. Det ankommer däremot inte på Konsumentverket att reglera eller pröva ansökningar om EU-blomman. Enligt 1 § nämnda förordning ankommer det i stället på Miljömärkning Sverige AB (f.d. SIS Miljömärkning) att pröva sådana ansökningar. I den upprättade konsekvensutredningen anförs att de kostnader som kan uppkomma i samband med ansökan om och innehav av en EU-blomma inte föranleds av de nu aktuella föreskrifterna. Regelrådet kan ansluta sig till denna bedömning och tillstyrker därför förslaget.