Yttrande över Kravet på anmälan för komplementbostadshus och inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus ska tas bort

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Det nu remitterade förslaget är av särskild karaktär. Det föreslås att det inte längre ska behövas en anmälan vid uppförande eller tillbyggnad av ett komplementbostadshus, vid ändring av en komplementbyggnad som innebär att den blir ett komplementbostadshus, och inte heller vid inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Det remitterade förslaget verkar därmed i förenklande riktning för de företag som berörs. Byggherrar kommer däremot behöva kontrollera mer, så att de åtgärder som vidtas håller sig inom ramen för det som är icke-anmälningspliktigt.

Som framgår ovan har Regelrådet funnit flertalet aspekter bristfälligt beskrivna – alternativa lösningar, förslagets överensstämmelse med EU-rätten, berörda företag utifrån antal och storlek samt förslagets kostnads- och konkurrenspåverkan. Regelrådet vill i detta avseende betona vikten av att samtliga aspekter beskrivs, för att få en fullständig bild av förslagets effekter.

Regelrådet kan vidare konstatera att det nu remitterade förslaget verkar i förenklande riktning, och avser att underlätta processen för byggherrar. Centralt för förslaget är därmed den verksamhetspåverkan som kan uppstå för berörda företag. Beskrivningen av förslagets verksamhetspåverkan är, som framgår ovan, relativt utförlig. Detta får bäring på Regelrådets sammantagna bedömning av konsekvensutredningen, trots de brister som har identifierats i övriga delar.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag