Yttrande över Kulturutredningens betänkande (SOU 2009:16) Grundanalys, Förnyelseprogram och Kulturpolitikens arkitektur

Av 15 a § kommittéförordningen (1998:1474) följer att förslagens kostnadsmässiga och andra konsekvenser ska anges om ett betänkande innehåller förslag till nya eller ändrade regler. Konsekvenserna ska anges på ett sätt som motsvarar de krav på konsekvensutredningar som finns i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Av 7 § framgår bl.a. att kostnaderna för företag skall anges och att olika alternativa lösningar skall vägas mot varandra.

I den i betänkandet upprättade konsekvensutredningen anges att framlagda förslag inte bedöms påverka företagens kostnader. Enligt Regelrådets uppfattning står det emellertid klart att – även bortsett från skattefrågor – vissa förslag, t.ex. vad som anförts i avsnittet 10.3 Kulturföretagande och entreprenörskap, kan få effekter för företag. Dessa effekter borde ha beskrivits i en konsekvensutredning. I avsaknad härav saknar Regelrådet möjlighet att bedöma om de från administrativ synpunkt bästa lösningarna valts. Mot denna bakgrund avstyrker Regelrådet förslagen.