Yttrande över Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen anges att huvuddelen av utredningens uppdrag redan har redovisats för i det tidigare delbetänkandet Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78). I föreliggande betänkande redovisar utredningen de frågor som återstår i direktiven, gällande hur bättre kvalitetskrav och system för uppföljning kan utformas för välfärdstjänster genom att förslå bestämmelser om undantag från tystnadsplikten för att personuppgifter ska kunna lämnas från den privata utföraren till den offentliga huvudmannen. Vidare lägger utredningen fram förslag som ämnar förbättra Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) register över privata utförare, att kravet på frekvenstillsyn ersätts med en risk- och väsentlighetsbaserad tillsyn samt att IVO ges möjlighet att förelägga en vårdgivare med vite. Därutöver lägger utredningen fram förslag om att statistik om idéburna aktörer ska presenteras separat av Statens skolverk och Socialstyrelsen för att förtydliga deras roll i välfärden.

I betänkandet föreslår utredningen ändringar i följande författningar:

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL)
Patientsäkerhetslagen (2010:659)

Taggar:

välfärden