Yttrande över lagrådsremiss om genomförandet av det tredje körkortsdirektivet

Lagrådsremissen innehåller förslag om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort, det s.k. tredje körkortsdirektivet. Denna del av förslaget avser bl.a. ny indelning av körkortspliktiga fordon och nya bestämmelser om behörighet och åldersklasser för körkort. Vidare skärps bestämmelserna om läkares anmälningsplikt beträffande medicinskt olämpliga innehavare av taxilegitimation. Förslagen innebär ändringar i körkortslagen (1998:488), i yrkestrafiklagen (1998:490) och lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens.