Yttrande över Läkemedelsverkets förslag till ändrade föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel m.m.

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och tekniskt sprit, förslag till nya föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit och ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek.

I sak anges förslaget innebära följande. Vid förskrivning av läkemedel och teknisk sprit ska det anges tydligare om patienten är en person som är berättigad till läkemedelsförmån eller inte och om förutsättningarna för att ett läkemedel med förmånsbegränsning ska expedieras inom förmånerna är uppfyllt eller inte. Vidare ändras vissa bestämmelser som gäller i fall då en farmaceut motsätter sig utbyte av läkemedel[1]. Vidare anges de föreslagna författningsändringarna innebära att elektronisk förskrivning av läkemedel blir huvudregel förutom i vissa undantagsfall som specificeras. Det föreslås också nya bestämmelser om att expedierade recept ska kontrolleras mot samtliga recept i elektronisk form som gäller för den aktuella patienten. Vidare ingår ytterligare bestämmelser om detaljhandel vid öppenvårdsapotek och vissa redaktionella ändringar.

[1] Dessa ändringar kommer att tas in i Läkemedelsverkets idag gällande föreskrifter (HDLF-FS 2016:34) och träda i kraft den 2 juni 2020. Från och med den 1 juli 2020 kommer de i stället att finnas i Läkemedelsverkets nya föreskrifter om förordnande  och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit, som föreslås i den här aktuella remissen.