Yttrande över Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter (2009:xx) om partihandel med läkemedel

Regelrådet delar Läkemedelsverkets uppfattning att de föreslagna föreskrifterna motsvarar den mest lämpliga lösningen av det aktuella problemet. Även om förslaget kan leda till något ökade administrativa kostnader för företag, kan Regelrådet med hänsyn till den detaljerade lagstiftningen på området dock inte finna annat än att alternativa lösningar med mindre omfattande konsekvenser saknas.