Yttrande över Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter om kontroll av narkotika och föreskrifter om företeckningar över narkotika

Läkemedelverket föreslår i remissen nya föreskrifter avseende kontroll av narkotika och förteckningar över narkotika. Föreskrifterna ska ersätta Läkemedelsverkets nuvarande föreskrifter (LVFS 1997:11) om kontroll av narkotika och (LVFS 1997:12) om förteckningar över narkotika. Syftet är att föreskrifterna ska bättre stämma överens med regleringen i 1961 års allmänna narkotikakonvention, vilket bl.a. innebär att beredningar inte längre ska undantas från narkotikalagstiftningen. Föreskrifterna följer de förslag till ändringar i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika som lagts fram av regeringen. De föreslagna föreskrifterna innehåller bestämmelser om vilka uppgifter som ska finnas i en ansökan om tillstånd till införsel, utförsel, handel och tillverkning av narkotika. Krav uppställs vidare på att anteckningar förs om förändringar av narkotikainnehavet.