Yttrande över Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter om kosmetiska produkter

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter om kosmetiska produkter. Föreskrifterna är dels en anpassning till Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter som börjar tillämpas den 11 juli 2013, dels landspecifika föreskrifter om kosmetiska produkter som ska finnas på nationell nivå samt bestämmelser om avgifter för tillsynen av kosmetiska produkter. I och med att den bakomliggande EU-förordningen börjar tillämpas innebär det även att de som tillhandahåller kosmetiska produkter på den svenska marknaden ska omfattas av anmälnings- och tillsynsförfarande. Genom de nu föreslagna föreskrifterna omfattas även dessa aktörer av skyldigheten att betala tillsynsavgifter till Läkemedelsverket.