Yttrande över Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter om tillämpning av läkemedelslagen (1992:859) på vissa varor

Föreskriftsförslagen innehåller bestämmelser om varor och varugrupper som inte är läkemedel men i fråga om egenskaper eller användning står läkemedel nära och på vilka läkemedelslagen därför ska tillämpas. De föreslagna ändringarna innebär att Läkemedelsverkets nu gällande föreskrifter (LVFS 1995:9) om tillämpning av läkemedelslagen på vissa varor upphävs och tillsammans med vissa ändringar ersätts av nya föreskrifter.