Yttrande över Läkemedelsverkets hemställan om justering av avgifter för öppenvårdsapotek m. fl.

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen avser Läkemedelsverkets hemställan om att justera avgifterna i förordning (2009:658) om årsavgift och årlig tilläggsavgift vid detaljhandel med läkemedel till konsument samt förordning (2009:659) om handel med läkemedel.

Det bakomliggande förslaget

Förslag