Yttrande över Lån och garantier för fler bostäder (SOU 2017:108)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Betänkandet innehåller förslag till ändring i lag (1994:77) om beslutanderätt för regionala utvecklingsbolag, ändring i förordningen (2012:872) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag med flera. Förslaget innebär bland annat följande.

Kreditgaranti ska kunna lämnas för ombyggnad utan krav på påtaglig förnyelse samt för renovering och upprustning av bostadsfastigheter.
Kreditgaranti ska kunna lämnas för lån till projekteringskostnader avseende nybyggnad av bostäder, om låntagaren innehar mark med byggrätt eller har ett avtal om markanvisning med en kommun. Garantin får omfatta 90 procent av finansieringsbehovet i fråga om hyres- eller bostadsrätt och 95 procent av finansieringsbehovet om det gäller kooperativ hyresrätt.
Det nuvarande schablonbeloppet för produktionskostnad höjs från 16 000 till 22 000 kronor per kvadratmeter uppvärmd boarea när det gäller nyproduktion. Det tydliggörs också att detta även gäller för kooperativa hyresrätter.
Avgränsningen av vilka långivare som kan teckna avtal om kreditgaranti utvidgas till att gälla även andra företag som erbjuder lån till bostadsbyggande och som står under tillsyn av Finansinspektionen.
Statligt marknadskompletterande topplån erbjuds där det inte går att få tillräcklig finansiering på den ordinarie kreditmarknaden. Detta anges möjliggöra en högre sammanlagd belåningsgrad och minska behovet av eget kapital.
Ett startbidrag på upp till 300 000 kronor lämnas till byggemenskaper för beräknade initiala projektkostnader i samband med ny- eller ombyggnad av bostäder. Bidraget föreslås införas som ett tillfälligt stimulansbidrag under fem år och hanteras av Boverket.
Reglerna för investeringsstödet till hyresbostäder och studentbostäder ändras så att en viss del av stödet betalas ut i förväg.
Betänkandet innehåller även förslag om en statlig hyresförlustgaranti vilket inte behandlas i detta yttrandet enligt instruktion i remissmissivet. Det finns även förslag till uppdrag vilket inte heller behandlas i detta yttrande.