Yttrande över Landsbygdsdepartementets förslag till ny lagstiftning om virkesmätning jämte komplettering

Regelrådet har den 5 september 2013 (N2008:05/2013/223) yttrat sig över Landsbygdsdepartementets remiss av Skogsstyrelsens förslag till ny virkesmätningslag och en förordning om virkesmätning. Regelrådet avstyrkte förslaget med anledning av att det saknades underlag för att bedöma de administrativa kostnaderna. Konsekvensutredningen bedömdes vara bristfällig eftersom det också var otydligt om antal berörda företag / ekonomiska föreningar och fördelningen av kostnader mellan dessa. Den nu aktuella remissen innehåller en förtydligad kostnadsberäkning för att kvantifiera administrativa kostnader för företag till följd av skyldigheter som föreslås i lagstiftningen.

Landsbygdsdepartementet har uppdragit åt Skogsstyrelsen att utarbeta förslag till ny virkesmätningslag och en förordning om virkesmätning. Med virkesmätning avses bestämmande av virkets kvantitet och lämplighet för avsedd användning. Den föreslagna virkesmätningslagen syftar till att vederlagsgrundande virkesmätning ska utföras korrekt för att ge säljare och köpare jämbördig möjlighet att bedöma rimligt vederlag för försålt virke. Den föreslagna virkesmätningslagen innehåller även bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter inom området. Av den föreslagna virkesmätningsförordningen framgår att Skogsstyrelsen föreslås utöva tillsyn enligt virkesmätningslagen, virkesmätningsförordningen och föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen.

Taggar:

vrkesmätning