Yttrande över Landsbygdsdepartementets förslag till ny lagstiftning om virkesmätning

Landsbygdsdepartementet har uppdragit åt Skogsstyrelsen att utarbeta förslag till ny virkesmätningslag och en förordning om virkesmätning. Med virkesmätning avses bestämmande av virkets kvantitet och lämplighet för avsedd användning. Den föreslagna virkesmätningslagen syftar till att vederlagsgrundande virkesmätning ska utföras korrekt för att ge säljare och köpare jämbördig möjlighet att bedöma rimligt vederlag för försålt virke. Den föreslagna virkesmätningslagen innehåller även bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter inom området. Av den föreslagna virkesmätningsförordningen framgår att Skogsstyrelsen föreslås utöva tillsyn enligt virkesmätningslagen, virkesmätningsförordningen och föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen.