Yttrande över Landsbygdsdepartementets remiss om reglering i djurskyddsförordningen beträffande frivilliga kontrollprogram för djuromsorg

Remissen innehåller förslag på nya regler i djurskyddsförordningen (1988:539) avseende frivilliga kontrollprogram för djuromsorg. Sådana program finns idag framtagna av branschorganisationer och programmens funktion är att en djurhållare som ansluter sig, och förbinder sig att uppfylla de krav som ställs, kan bli undantagen vissa av Jordbruksverkets föreskrifter. Bland annat kan en högre djurbeläggningsgrad tillåtas, vilket kan leda till ökad lönsamhet enligt vad som framgår av remissen.

Jordbruksverket granskar och godkänner branschorganisationernas kontrollprogram men det beskrivs i remissen att gällande reglering på området innehåller brister. Detta i och med att det är branschorganisationen som tagit fram kontrollprogrammet som efter kontroll av djurhållaren beslutar om en högre tillåten beläggningsgrad, ett beslut som inte går att överklaga. Branschorganisationen beslutar också om djurhållaren måste sänka beläggningen eller uteslutas om programmets krav inte uppfylls. Dessa åtgärder innebär enligt remissen myndighetsutövning utan att sådant bemyndigande finns i lag.  Det är också oförenligt med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) Nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder‐ och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd där det anges att offentlig kontroll inte kan delegeras till ett privat ackrediterat organ om det omfattar åtgärder vid bristande efterlevnad av bestämmelser.

Därför ska djurskyddsförordningen ändras så att det blir Jordbruksverket som fattar beslut om djurhållaren ska undantas viss reglering om beläggning och om givet undantag ska dras in. Beslutet ska grunda sig på den dokumentation om djurhållaren som branschorganisationen skickar in till Jordbruksverket. Ett bemyndigande att ta in avgift från djurhållaren för ärendet när denne ansöker om undantag ska också meddelas.

Taggar:

djuromsorg