Yttrande över Länsstyrelsernas förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller Länsstyrelsernas förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Av föreskriftsförslaget framgår vilka verksamhetsutövare som omfattas, vilken riskbedömning av kunder som dessa måste ha samt vilka rutiner som berörda verksamheter behöver upprätta och följa. Av förslaget framgår likaså att anställda i de berörda verksamheterna behöver genomgå utbildning samt vidta åtgärder för kundkännedom. Verksamheter som omfattas av föreskrifterna behöver bevara handlingar och uppgifter på ett betryggande sätt och ha en intern kontroll över verksamheten.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018, då Länsstyrelsens allmänna föreskrifter i Stockholms län (01 FS 2010:01), Västra Götalands län (14 FS 2009:534) samt Skåne län (12 FS 2009:174) upphör att gälla.