Yttrande över Livsmedelsverkets föreskrifter om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Livsmedelsverket föreslår nya föreskrifter och allmänna råd om kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll. Bestämmelserna omfattar regelbunden riskbaserad offentlig kontroll som utförs med stöd av livsmedelslagen (2006:804) och lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel av sådana verksamheter som omfattas av 23 § första stycket punkterna 1-8 och 11 livsmedelsförordningen (2006:813). De verksamheter som berörs är således livsmedelsanläggningar i leden efter primärproduktion, anläggningar för att tillverka snus och tuggtobak samt anläggningar för dricksvattenförsörjning. Livsmedelsverket och kommunerna är berörda kontrollmyndigheter. Från tillämpningsområdet görs undantag för offentlig kontroll av sådant särskilt slag som inte passar att planera utifrån de förutsättningar som föreslås i föreskrifterna.

De föreslagna bestämmelserna innebär att kontrollmyndigheten ska fastställa en kontrollfrekvens[1] för varje berörd verksamhet som myndigheten kontrollerar. Kontrollfrekvensen ska fastställas utifrån en bedömning av vilket kontrollbehov som föreligger vid verksamheten med hänsyn till de risker som är förknippade med verksamheten och den förväntade efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen. Vidare regleras när kontrollfrekvensen ska fastställas första gången för nya verksamheter och vad som gäller i detta avseende för redan befintliga verksamheter då föreskrifterna träder i kraft. En ny kontrollfrekvens ska därutöver enligt förslaget fastställas när det uppstår behov av det.

Bestämmelserna innebär vidare att vissa grundprinciper föreslås gälla vid kontrollmyndighetens bedömning av vilket kontrollbehov som föreligger vid en verksamhet utifrån de risker som är förknippade med verksamheten. Dessa grundprinciper anges vara att hänsyn ska tas till de aktiviteter som bedrivs i en verksamhet, de produktgrupper som förekommer och verksamhetens omfattning. Det föreslås även bestämmelser som innebär att en verksamhet ska få lägre kontrollfrekvens vid god efterlevnad av livsmedelslagstiftningen eller om verksamheten är certifierad under vissa angivna förutsättningar.

Slutligen föreslås att verksamhetsutövare ska få en skyldighet att bistå kontrollmyndigheten med de uppgifter som kontrollmyndigheten efterfrågar för att kontrollmyndigheten ska kunna bedöma kontrollbehovet och fastställa en lämplig kontrollfrekvens.

Remissen innehåller även förslag till allmänna råd, vilka inte omfattas av Regelrådets granskning.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

[1] På sida 5 i föreliggande remiss ger förslagsställaren en förklaring av innebörden av ”kontrollfrekvens” som lyder: ”Med kontrollfrekvens avses antalet kontrolltillfällen under en period av fem år. Här avses inte kalenderår, utan en femårsperiod som löper från att dess att beslutet om kontrollfrekvens fattas.”

Det bakomliggande förslaget

Förslag