Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till ändring i föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien

Livsmedelsverkets förslag till ändringar i föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien syftar till att minska riskerna, men ändå göra det möjligt för konsumenter att köpa opastöriserad mjölk. Regelgivaren föreslår en rad riskreducerande åtgärder i form av begränsning av den mängd mjölk som varje producent får sätta på marknaden, dokumentation av mängden direktlevererad mjölk, utökad offentlig kontroll och information till konsumenter om att opastöriserad mjölk kan innehålla hälsofarliga bakterier och därför bör värmebehandlas.