Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till ändring i föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien

Livsmedelsverket föreslår ändringar i föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien. De föreslagna ändringarna avser främst producenters leveranser av små mängder primärprodukter och visst slags kött samt jägares leveranser av små mängder vilt och kött av vilt som, utan mellanhänder, levereras direkt till konsumenter eller till lokala detaljhandelsanläggningar som i sin tur levererar direkt till konsumenter. Ändringarna är föranledda av att de nämnda områdena är undantagna från de EU-förordningar – förordning (EG) nr. 852/2004 om livsmedelshygien och förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung – som finns på området. Det är därmed upp till medlemsländerna att reglera de nämnda områdena. Förslaget syftar även till att skapa tydliga regler som avser att underlätta tillämpningen för både företag och myndigheter