Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till ändring i föreskrifter (LIVSFS 2012:6) om snus och tuggtobak

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen föreslås ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2012:6) om snus och tuggtobak. Genom förslaget införs specifika gränsvärden för de främmande ämnena bens(a)pyren på max 0,003 milligram/kg (räknat på torrvikt) och de tobaksspecifika nitrosaminerna NNN och NNK på max 2 milligram/kg (räknat på torrvikt). Därutöver föreslås att polyvinylpyrrolidon (PVP) tillåts som livsmedelstillsats i snus och tuggtobak till en maximihalt som uppgår till 30,0 g per kg.