Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter (LIVSFS 2018:XX) om planering av kontroll vid slakt

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen förslås nya föreskrifter om planering av kontroll vid slakt. Det föreslås ett krav på slaktschema, det vill säga datum när slakt planeras hos skilda aktörer. Vidare föreslås att ändring och avbokning av planerat datum för slakt enligt schema ska ske senast 10 arbetsdagar före det planerade slakttillfället.

Taggar:

slakt