Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om livsmedelsinformation

Förslaget omfattar dels nya föreskrifter, om livsmedelsinformation (LIVSFS 2014:X), till följd av att EUs informationsförordning börjar tillämpas den 13 december 2014, dels nationella kompletteringar till informationsförordningen samt bestämmelser avseende livsmedel som inte är färdigförpackade.

Genom de nya föreskrifterna upphävs:

Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 1993:21 om näringsvärdesdeklaration,

Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2002:47 om märkning av vissa livsmedel samt

Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2004:27 om märkning och presentation av livsmedel.

 

Förslaget innebär dessutom följdändringar i en rad föreskrifter pga. att det i dessa finns hänvisningar till de föreskrifter som Livsmedelsverket vill upphäva. De nya föreskrifterna liksom följdändringarna föreslås träda ikraft samtidigt som informationsförordningen dvs. den 13 december 2014.

 

Förslaget innebär huvudsakligen följande:

–          De allergener, som enligt förordningen ska anges för livsmedel som inte är färdigförpackade, får tillhandahållas på ett flexibelt sätt (muntligt, skriftigt eller genom andra metoder)

–          Det blir obligatoriskt att på begäran ange livsmedlets beteckning för alla livsmedel som inte är färdigförpackade

–          Det införs en skyldighet att, för vissa livsmedel som inte är färdigförpackade, på begäran lämna uppgifter som är obligatoriska för färdigförpackade livsmedel (näringsdeklaration undantaget)

–          Bestämmelserna om att livsmedelsinformation ska lämnas på svenska samt om nettokvantitet överförs från de nuvarande märkningsföreskrifterna till de nya föreskrifterna i huvudsak oförändrade.

–          Bestämmelser om information om oförpackat kalvkött förenklas

–          Bestämmelserna om märkning och presentation av potatis upphävs

–          Bestämmelsen om beteckningen saft upphävs

–          Begreppen förpackningsdag och tillverkningsdag upphävs.

 

I artikel 44 i EUs informationsförordning ges utrymme till medlemsstaterna för ytterligare obligatoriska krav på livsmedel som inte är färdigförpackade och hur dessa ska tillhandahållas. Livsmedelsverket utnyttjar denna möjlighet i 8-11 §§ i förslaget till nya föreskrifter. Livsmedelsverket väljer därmed att gå längre i regleringen av företagens villkor än EUs informationsförordning.

 

Livsmedelsverket föreslår i 8 § i de nya föreskrifterna att livsmedlets beteckning ska tillämpas på begäran för samtliga livsmedel som inte är färdigförpackade livsmedel. Informationen kan lämnas muntligt. Bestämmelsen gäller således såväl mat som serveras på restaurang som livsmedel som t ex köps över disk i en livsmedelsaffär. Den föreslagna bestämmelsen i 8 § utökar det nuvarande tillämpningsområdet, eftersom tidigare regler endast gällde för smörgåsar med pålägg och färdiglagad mat för omedelbar förtäring.

 

Livsmedelsverket föreslår i 9 § i de nya föreskrifterna att livsmedel som inte är färdigförpackade, ska omfattas av samma bestämmelser som färdigförpackade livsmedel när det gäller angivelse av följande uppgifter:

–          Ingrediensförteckning

–          Mängd av vissa ingredienser eller kategorier av livsmedel

–          Nettokvantitet

–          Datum för minsta hållbarhet eller sista förbrukningsdag

–          Särskilda förvaringsvillkor/användningsvillkor

–          Namn på firma och adress

–          Ursprungsland eller härkomstplats där så krävs enligt informationsförordningen

–          Bruksanvisning

–          Faktisk alkoholhalt uttryckt i volymprocent (% vol.)

Uppgifterna får lämnas muntligt eller genom andra metoder (olika tekniska lösningar).