Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om planering av besiktning före och efter slakt

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslagsställaren har tidigare, för att kunna styra planeringen kring den kontroll som sker vid slakt och för att på bästa sätt kunna utnyttja sina resurser, tagit fram föreskrifter om planering av besiktning före och efter slakt. Föreskrifterna behöver nu ändras dels med anledning av att förslagsställaren kommer att övergå till ett nytt avgiftssystem för kontrollen vid slakterier och vilthanteringsanläggningar, dels önskemål utifrån praktiska erfarenheter av tillämpningen av föreskrifterna. Trots att merparten av reglerna i sak kvarstår oförändrade, anser förslagsställaren att nya föreskrifter bör beslutas.

Det föreslås att alla slakterier och vilthanteringsanläggningar ska ha ett slaktschema fastställt för kalenderår. Vidare föreslås att mindre anläggningar, med maximalt tio slakttillfällen per år, ska
få lättnader i slaktschemats utformning och när besiktning vid slakt ska anmälas. Avgiften vid
sena ändringar och avbokningar tas bort tillfälligt. Därutöver föreslås att vilthanteringsanläggningar ska få möjlighet att göra tillfälliga ändringar i sin slaktplanering. Slutligen föreslås en mindre justering kring ändringar och avbokningar för att tydliggöra gällande regler.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 16 augusti 2021.