Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om planering av besiktning före och efter slakt

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Föreskriftsförslaget reglerar planering av besiktning före och efter slakt. Det föreslås att för ett slakteri där Livsmedelsverket har ständig närvaro under slakten ska ett slaktschema fastställas för hela kalenderåret. Slakteriet ska lämna in ett önskat slaktschema senast den 1 oktober året innan, som Livsmedelsverket ska fastställa senast den 1 december året innan. För ett slakteri där Livsmedelsverket inte har ständig närvaro under slakten och för ett renslakteri, ska ett slaktschema fastställas för perioden mars – augusti respektive september – februari. Slakteriet ska lämna in önskat slaktschema senast den 1 december respektive den 1 juni. Livsmedelsverket ska fastställa slaktschemat senast den 1 februari respektive den 1 augusti.

Om det uppstår behov av tillfälliga ändringar av ett slaktschema, föreslås att slakteriet ska anmäla detta till Livsmedelsverket senast fem dagar innan önskad dag för besiktning. För vissa särskilda veckor i nära anslutning till storhelger och sommarsemester ska en sådan anmälan ske femton arbetsdagar innan önskad dag för besiktning. Om ett slakteri inte anmäler inom de givna fristerna kan Livsmedelsverket neka till att utföra besiktningen. Undantag från de givna fristerna kan medges i de fall Livsmedelsverket bedömer att ett verkligt behov av slakt föreligger. Om ett slakteri vill göra en större ändring av det gällande slaktschemat ska slakteriet anmäla detta två månader innan ändringen ska börja gälla. Livsmedelsverket ska fastställa det nya slaktschemat en månad innan planerad besiktning.

Vidare föreslås att en vilthanteringsanläggning ska lämna in en slaktanmälan till Livsmedelsverket tre månader innan det första önskade besiktningstillfället under verksamhetsperioden.

I föreskriftsförslaget anges också vad som gäller för sena avbokningar.

Föreskriftsförslaget ska träda i kraft i augusti 2019. Slaktscheman enligt förslaget ska gälla från den
1 januari 2020. För ett slakteri där Livsmedelsverket inte har en ständig närvaro under slakten ska
den första perioden avse januari – augusti 2020. För vilthanteringsanläggningar avses den period
som inleds med ett besiktningstillfälle under 2020.