Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till nya föreskrifter om vissa fiskarter från Östersjöområdet

Sverige har i EU:s lagstiftning om främmande ämnen i livsmedel (Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006) getts undantag från kravet på att vildfångad fet fisk från Östersjöområdet, som innehåller höga halter av dioxin eller PCB, inte får släppas ut på marknaden. Undantaget inkluderar även produkter av den vildfångade fisken. Vildfångad fet fisk från Östersjöområdet och produkter därav får även exporteras till andra EU-medlemsländer förutsatt att den understiger EU:s gränsvärden för dioxin och PCB.

EU:s organ Food and Veterinary Office (FVO) har under 2013 genomfört en revision av den svenska livsmedelskontrollen av dioxiner, furander och PCB i fisk från Östersjöområdet. FVO konstaterar i en rapport att det svenska kontrollsystemet inte klarar av att se till att fisk från det aktuella området, som innehåller högre halter av dioxin och PCB än EU:s gränsvärden, inte saluförs i andra EU-länder. FVO rekommenderar att Sverige inför ett effektivare kontrollsystem.

Mot bakgrund av detta, föreslår Livsmedelsverket föreskrifter som tydliggör att fisk med halter av dioxin och PCB som understiger EU:s gränsvärden och som säljs till andra EU-medlemsländer, ska åtföljas av handlingar som visar att sändningen uppfyller kraven i enlighet med kommissionens förordning (EG) 1881/2006 (om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel). Dokumentationen ska bestå av resultat av provtagning och analys av fisken i enlighet med kommissionens förordning (EU) 589/2014 (om provtagnings- och analysmetoder för kontroll av halter av dioxiner och PCB i vissa livsmedel).

Livsmedelsverket föreslår även att föreskrifterna (LIVSFS 2011:19) om utförsel och export av vissa vildfångade fiskarter från Östersjöområdet upphävs.

Föreskrifterna föreslås träda ikraft 1 januari 2015.