Yttrande över Livsmedelsverkets modell för fastställande av kontrollfrekvens för regelbunden riskbaserad offentlig kontroll

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Livsmedelsverket föreslår införandet av en ny modell för fastställande av kontrollfrekvens för regelbunden riskbaserad offentlig kontroll för livsmedelsanläggningar i leden efter primärproduktion, producenter för snus och tuggtobak samt dricksvattenanläggningar.

Den nya modellen är tänkt att tas i bruk från och med den 1 januari 2024.

Det bakomliggande förslaget

Förslag