Yttrande över Livsmedelsverkets promemoria om förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2014:22) om vissa fiskarter från Östersjöområdet

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag om att ändra bilagan till Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2014:22) om vissa fiskarter från Östersjöområdet avseende från vilka fångstområden sill/strömming får föras ut till andra länder inom EU utan att åtföljas av dokumentation.

Det föreslås att bilagan ändras så att det anges att Clupea harengus (sill/strömming) får tas upp från ICES statistiska delsektioner 25 och 26 samt att sill/strömming från ICES statistiska delsektion 28-2 får saluföras som livsmedel om fisken är högst 21 cm.

Inget anges om när de förslagna ändringarna föreslås träda i kraft.