Yttrande över Lotteriinspektionens förslag till föreskrifter vid en licensmarknad

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till Spelmyndighetens föreskrifter om ansökan om licens, föreskrifter om statligt lotteri och lotteri för allmännyttiga ändamål, föreskrifter om onlinespel och vadhållning, föreskrifter om landbaserat kommersiellt spel, föreskrifter om spel på fartyg i internationell trafik, föreskrifter om undantag från krav på registrering samt föreskrifter om spelansvar.

Föreskrifterna anges huvudsakligen innehålla bestämmelser om vilka handlingar som den som ansöker om licens ska lämna in till den framtida Spelmyndigheten, vilken information som spelföretagen ska ge till spelaren, om rapportering till tillsynsmyndigheten och andra krav på spelets bedrivande. Där finns också bestämmelser om undantag från kravet på registrering enlig spellagen och krav rörande spelansvarsåtgärder.

Taggar:

licenser