Yttrande över Lotteriinspektionens förslag till nya föreskrifter (LIFS 2017:2) om registrering av ombud

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter (LIFS 2017:2) om registrering av ombud.

Enligt remissen innehåller förslaget bestämmelser om de villkor som ska gälla för att tillhandahålla lotterier genom ombud, den information som ansökan om registrering av ombud ska innehålla och undantag från kravet på registrering av ombud.

Av föreskrifterna framgår bland annat följande. För att få tillhandahålla spel genom ombud ska ombudet vara lämpligt. Den som väsentligen har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet kan inte anses vara lämplig. Ombud som är en allmännyttig ideell förening som huvudsakligen är verksam inom endast en kommun undantas från kravet på registrering. Anordnaren ska utbilda ombudet i frågor som rör penningtvätt och finansiering av terrorism. Om ombudet är en juridisk person ska anordnaren utbilda ledningen och den som på motsvarande sätt företräder ombudet och den personal hos ombudet som arbetar med försäljning av lotter, förmedling av insatser eller utbetalning av vinster för anordnarens räkning. Anordnare ska tillhandahålla ändamålsenliga rapporteringssystem för anställda hos ombud som vill göra anmälningar om misstänkta överträdelser av bestämmelserna i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.