Yttrande över Lotteriinspektionens förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till Lotteriinspektionens föreskrifter (LIFS 2017:3) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

De föreslagna föreskrifterna anges gälla för fysiska och juridiska personer som bedriver sådan verksamhet som anges i 1 kap. 2§14-15 lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Föreskrifterna innehåller bestämmelser som de anordnare som träffas av föreskrifterna ska genomföra för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och terrorism. I föreskrifterna anges närmare bestämmelser om bl.a. den allmänna riskbedömningen, klassificering av risker, rutiner och riktlinjer, utbildning och skydd av anställda samt intern kontroll.