Yttrande över Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (Ds 2020:6)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i livsmedelslagen (2006:804).

Det anges att lagändringarna huvudsakligen innebär att hela området material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel kommer att omfattas av livsmedelslagens tillämpningsområde[1]. De bestämmelser i lagen som inte uttryckligen är begränsade till att gälla livsmedel föreslås också gälla för material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. När det gäller offentlig kontroll innebär förslaget att kommunerna får det operativa kontrollansvaret för sakområdet material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel vid sådana anläggningar som inte är livsmedelsanläggningar. Det föreslås också sanktioner vid överträdelser och att regeringen ska ha bemyndigande att meddela ytterligare föreskrifter.

[1] Detta skiljer sig från nuläget på så sätt att idag är sådana material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel och som hanteras vid andra anläggningar än livsmedelsanläggningar eller av andra verksamhetsutövare än livsmedelsföretag inte föremål för offentlig kontroll.

Taggar:

livsmedelslagen