Yttrande över Mikroplast i kosmetiska produkter och andra kemiska produkter – rapport från ett regeringsuppdrag

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Regelrådet kan konstatera att Miljö- och energidepartementet remitterar Kemikalieinspektionens rapport från ett regeringsuppdrag som bland annat avsett att utreda om det föreligger behov av ett utvidgat förbud mot mikroplast i kosmetiska produkter. Regelrådet kan även konstatera att utredarens bedömning är att ett sådant utvidgat förbud inte bör införas i nuläget. Författningsförslaget som biläggs rapporten förordas således inte av utredaren. Regelrådet har trots detta valt att yttra sig över konsekvensutredningen, eftersom det inte går att utesluta att regeringen, efter att rapporten nu remitteras, kan välja att införa författningsändringarna.