Yttrande över Miljö- och energidepartementets förslag till ändring i lagen (2010:601) respektive förordningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget avser ändringar i lagen (2010:601) respektive förordningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el. Avseende lagen föreslås ändringar så att Statens Energimyndighet ska kunna utfärda ursprungsgarantier som är anpassade för överföring mellan medlemsstater i EU. Genom ändringarna bemyndigas Energimyndigheten eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter. Det föreslås även ändringar så att det framgår att Energimyndigheten sedan tidigare har övertagit uppgiften som kontoföringsmyndighet för ursprungsgarantier från Affärsverket svenska kraftnät. Vidare ändras lagen så att det framgår att en uppgift i det elektroniska registret över ursprungsgarantier ska rättas om det är uppenbart oriktigt till följd av någons skrivfel, räknefel eller liknande förbiseenden eller till följd av något tekniskt fel. Den som är antecknad som innehavare i registret ska ges tillfälle att yttra sig innan uppgiften rättas, om det inte är uppenbart obehövligt.

Ett beslut om rättelse ska kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

När det gäller de föreslagna ändringarna i förordningen avser dessa vissa begränsningar om sådana ursprungsgarantier som ska kunna överföras till annat EU-medlemsland. Begränsningarna avser dels hur mätning ska ske, dels att beslut om tilldelning av EECS certifikat (European Energy Certificate System) bara får fattas för en femårsperiod i taget. Det föreslås att elproducenter endast ska tilldelas ursprungsgarantier för nettoproduktionen av el för ursprungsgarantier som ska kunna överföras till annat EU-land, det vill säga avdrag ska främst ske för el som används till hjälpkraft och pumpar.

För ursprungsgarantier som bara ska handlas inom Sverige, ska bestämmelsen om nettoproduktion endast tillämpas för produktion från högeffektiv kraftvärme. Vidare avser förslaget regler för annullering av ursprungsgarantier samt avgifter som elproducenter, elleverantörer och andra som handlar med ursprungsgarantier ska betala till Energimyndigheten.