Yttrande över Miljö- och energidepartementets förslag till ändringar i förordning (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen föreslås det ändringar av förordning (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter. Det föreslås

att avgifterna avseende Svenska Rapportörsprogrammet (SERP) höjs med 10-13 procent samt en ny bestämmelse med innebörd att en sökande betalar högst 150 000 kronor för ansökan om bedömning av teknisk ekvivalens. Det föreslås också en sänkning av avgiften för att ansöka om en ny produkttyp från 5,7 till 1,2 miljoner kronor vad gäller ansökan med gemensam akt med dokumentation från flera sökande och från 3,8 till 1 miljoner kronor vad gäller en ansökan med en akt från en enskild sökande. Det föreslås också ett tydliggörande avseende maximala avgifter samt en specifikation av det antal produkttyper som ansökningsavgifterna för verksamma ämnen i biocidprodukter omfattar.