Yttrande över Miljödepartementets förslag till en ny plan- och bygglag

Bakgrund till förslaget om en ny plan- och bygglag är att senare års utredningsarbete har krävt omfattande ändringar av lagen. Också enskilda förslag, som de om strandskydd och vindkraftverk, har motiverat ändringar. Syftet med en ny lag är att förenkla och förtydliga plan- och byggprocessen. De viktigaste ändringarna jämfört med nuvarande lag är att vissa krav utgår, att regler om samordnad handläggning med korresponderande ärenden under andra lagar införs och att bestämmelserna i lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk återförs till plan- och bygglagen. Vidare har vissa bestämmelser flyttats till förordningsnivå för att regeländringar i framtiden ska kunna genomföras snabbare.