Yttrande över Miljödepartementets förslag till lagrådsremiss om ändring om avgift enligt Studsvikslagen

I den inom Miljödepartementet upprättade lagrådsremissen föreslås ändringar i lagen (1988:1597) om finansiering av hantering av visst radioaktivt avfall m.m. (Studsvikslagen). Ändringarna innebär förtydliganden i fråga om vilka verksamheter och åtgärder som omfattas av lagen samt att regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om den kostnadsberäkning som ska göras enligt lagen. I lagrådsremissen föreslås vidare en ändring i lagen (2006:652) om upphävande av lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. Denna ändring innebär att den tid under vilken kärnkraftföretagen ska betala avgifter enligt Studsvikslagen förlängs till och med utgången av år 2017. Avgiftens storlek, 0,3 öre för varje levererad kilowattimme elström, ändras inte.