Yttrande över Miljödepartementets förslag till ny plan- och byggförordning

Som en följd av den nya plan- och bygglagen (2010:900) föreslås i remissen en ny plan- och byggförordning. Den nya förordningen avses ersätta nuvarande plan- och byggförordningen (1987:383), förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, förordningen (1999:371) om kontroll av hissar och vissa andra motordrivna anordningar i byggnadsverk och förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem.