Yttrande över Miljödepartementets remiss av förslag till ändring i förordningen om producentansvar för bilar och bilskrotningsförordningen

I promemorian föreslås ett flertal ändringar i förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar, bilskrotsförordningen (2007:186) och fordonsförordningen (2009:211). Ändringarna är enligt promemorian nödvändiga för att införliva Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon i svensk rätt.