Yttrande över Miljödepartementets remiss av Naturvårdsverkets förslag till producentansvar för läkemedel

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda om även läkemedel som klassas som farligt avfall ska inkluderas i förordningen (2009:1031) om producentansvar för läkemedel samt att undersöka lämpligheten i att även inkludera skärande och stickande avfall i producentansvaret. I uppdraget ingår även att utreda konsekvenserna av att inkludera eller undanta läkemedel som farligt avfall i producentansvaret för läkemedel. Naturvårdsverket föreslår i sin rapport att producentansvaret för läkemedel utökas så att apoteken är ansvariga att ta emot alla typer av läkemedel, även de som utgör farligt avfall, ifall allmänheten väljer att lämna sitt avfall där. Detta innebär att nuvarande bestämmelser bör ändras så att undantaget för farligt avfall tas bort i förordningen om producentansvar för läkemedel. Apoteken får i och med förslaget en skyldighet att utan ytterligare ersättning ta hand om allt läkemedelsavfall som allmänheten lämnar hos dem.