Yttrande över Miljödepartementets remiss av Naturvårdsverkets rapport gällande genomförande av det omarbetade WEEE-direktivet

I remissen föreslås en ny förordning om producentansvar och annat ansvar för elprodukter och elavfall som ska ersätta förordning (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter. Vidare föreslås ändring i miljöbalken, förordningen om miljösanktionsavgifter (2012:259), avfallsförordningen (2001:1063) och miljötillsynsförordningen (2011:13).

Förslaget grundar sig på det omarbetade WEEE-direktivet (2012/19/EU) som ska införlivas i nationell lagstiftning senast den 14 februari 2014. Syftet med regleringen är att skydda miljön och människors hälsa genom att förebygga uppkomsten av elavfall samt förebygga och minska de negativa följderna av generering och hantering av elavfall. Förslaget innebär bl.a. att fler produkter och fler producenter kommer att omfattas av reglerna om producentansvar, en skyldighet införs för alla återförsäljare av elprodukter som är konsumentprodukter att återta elavfall i samband med försäljning av ny produkt av samma typ samt en skyldighet för vissa återförsäljare att tillhandahålla kostnadsfri insamling av elavfall.