Yttrande över Miljödepartementets remiss av Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om återföring av fosfor

I remissen lämnas förslag till förordning om produktion, saluhållande, överlåtelse och användning av avloppsfraktioner, biogödsel och kompost. Bakgrunden till förslaget är att organiska avfalls- och avloppsfraktioner som det är önskvärt att, ur resurseffektivitetssynpunkt, återföra till åkermark och annan produktiv mark ska ske i högre grad än idag. Ett av problemen med att använda växtnäringsämnen från bland annat slam från avloppsreningsverk, matavfall och andra röt- och kompostrester är att dessa resurser också innehåller oönskade ämnen såsom metaller, organiska ämnen och smittoämnen i olika grad. Genom förslaget begränsas tillförseln av oönskade ämnen till åkermark och annan mark för att uppnå ett långsiktigt hållbart och resurseffektivt kretslopp. Målet är att halten föroreningar ska bli så låg att fosfor ska kunna återföras till mark där fosforn behövs, utan risk för människors hälsa eller miljön.

Förslaget reglerar högsta tillåtna halt av åtta metaller i mark där fraktionen ska användas, högsta tillåtna halt för samma metaller och fem organiska ämnen i fraktionen (gränsvärdet för de fem organiska ämnena omfattar endast avloppsfraktioner) och högsta tillåtna mängd som får tillföras marken för de åtta metallerna. Dessa gränsvärden är strängare jämfört med dagens lagstiftning. Risken för att avloppsfraktioner innehåller smittämnen bedöms som stor. Därför föreslås krav på hygieniserande behandling för användning av avloppsfraktioner på alla marktyper, det vill säga på åkermark, skogsmark och annan mark. Bestämmelsen om hygieniserande behandling gäller inte för biogödsel och kompost. Förslaget innehåller även krav på förebyggande åtgärder. Dessa bedöms som centrala för att både minska halterna av oönskade ämnen i de reglerade avfalls- och avloppsfraktionerna, och för att identifiera och på sikt minska även andra oönskade ämnen.  För att underlätta för verksamhetsutövare att genomföra de åtgärder som krävs för att leva upp till reglerna föreslås en stegvis skärpning för innehåll av såväl metaller som organiska ämnen. Begränsningarna föreslås börja gälla 2015 och därefter skärpas i två steg, år 2023 och år 2030.