Yttrande över Miljödepartementets remiss avseende Vattenverksamhetsutredningens delbetänkande Ny tid Ny prövning – förslag till ändrade vattenrättsliga regler (SOU 2013:69)

Delbetänkandet innehåller förslag till nya regler i miljöbalken (1998:808) (MB) och i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken (MP), vilka syftar till att de vattenverksamheter som inte har tillstånd enligt miljöbalken utformas och drivs i enlighet med hänsynsreglerna i miljöbalken och de krav som EU-rätten ställer upp avseende vattenkvalitet och påverkan på djur. Länsstyrelsen föreslås genom 19a § MP få befogenhet att besluta att de vattenverksamheter som är tillståndspliktiga enligt MB men som idag drivs utan sådant tillstånd, ska ansöka om tillstånd. Förslaget om ny prövning omfattar dock inte all tillståndspliktig vattenverksamhet enligt MB, utan utredningen har begränsats till att avse vattenregleringar, vattenbortledningar och vattenöverledningar samt för sådana verksamheter utförda vattenanläggningar. Det föreslås också att regeringen genom 26 kap. 20a § MB ska få meddela föreskrifter om att tillståndspliktiga vattenverksamheter ska bli skyldiga att årligen inkomma med en miljörapport till tillsynsmyndigheten.

Enligt remissen drivs den stora andelen vattenverksamheter i enlighet med tillstånd baserade på äldre lag än MB. Endast 73 anläggningar har för närvarande tillstånd enligt MB. Det finns också många vattenverksamheter som drivs utan tillstånd p.g.a. att det enligt det regelverk som var tillämpligt vid tidpunkten för verksamheternas anläggning inte krävdes. Följden är att de flesta svenska vattenverksamheter inte omfattas av de krav som MB och rättsakter från EU idag ställer upp. Jämfört med tidigare svenska regelverk på området tar MB hänsyn till miljön i avsevärt större omfattning, vilket innebär att de äldre vattenverksamheterna inte lever upp till de nya miljönormer som är gällande idag. Vattenverksamhet kan få konsekvenser på miljön, bl.a. i form av torrläggning av vattendrag, hinder för fisk och annan fauna att vandra upp- och nedströms i ett vattendrag samt annan påverkan på ekosystemen i närheten av vattendrag som används till kraftutvinning.

Slutbetänkandet i Vattenverksamhetsutredningen ska redovisas den 31 maj 2014 och utredaren påpekar att slutsatser och överväganden i delbetänkandet kan komma att ändras fram till dess.