Yttrande över Miljöprocessutredningens slutbetänkande Områden av riksintresse och miljökonskevensbeskrivningar (SOU 2009:45)

I betänkandet föreslås bl.a. ändringar i 3 kap. miljöbalken (grundläggande skyddsbestämmelser för hushållning med mark- och vattenområ­den) och att 6 kap. miljöbalken (miljökonsekvensbeskrivningar) ska ersättas av ett nytt 6 kap. Betänkandet innehåller också förslag om ändringar i plan- och bygglagen (1987:10) och fjorton andra lagar. Dessa ändringar är i huvudsak av redaktionell natur och föranleds av förslagen avseende miljöbalken.